Opinie o Nas

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego CBDMED.PL

z dnia 10 września 2018 roku

 

§1 Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
2. Klauzule- zgody, których Kupujący udziela Sprzedawcy przez złożeniem Zamówienia poprzez zaznaczenie tzw. checkboxów na stronie Sklepu Internetowego,
3. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (tj. z 19.06.2019, Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.);
5. Kodeks postępowania cywilnego – ustawa z dnia z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego (tj. z dnia 16.07.2018, Dz.U. z 2018 r. poz. 1360 z późn. zm.);
6. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
7. Kupujący– zarówno Konsument, jak i Klient;
8. Koszyk – element funkcjonalny Sklepu internetowego, który umożliwia Klientowi dokonanie zakupów za pośrednictwem strony internetowej www.cbdmed.pl;
9. Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy wskazany w Zamówieniu przez Kupującego.
10. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie Towar w posiadanie.
11. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego cbdmed.pl;
12. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.cbdmed.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
13. Sprzedawca – CannLab spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Krakowie, ul. Balicka 48, 30-149 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydz. XI Gospodarczy Rejestrowy pod numerem KRS: 0000765935, NIP: 6772440972, REGON: 382294497;
Konto bankowe: 27 2490 0005 0000 4530 2789 9997
14. Towary – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
15. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Kodeksu cywilnego w przypadku Kupujących.
16. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (t.j. z dnia 23.01.2019, Dz.U.2019 poz. 134 z późn. zm.);
17. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. z dnia 21.01.2019, Dz.U.2019 poz. 123);
18. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego określające jednoznacznie: rodzaj i ilość Towarów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą;

§2 Warunki ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.cbdmed.pl
2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Sklep internetowy, działający pod adresem www.cbdmed.pl, prowadzony jest przez Sprzedawcę.
4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego;
b) zasady zawierania Umów z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
5. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym Regulaminem.
6. Kupujący przed zawarciem Umowy akceptuje i zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu.
7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do usług świadczonych drogą elektroniczną, wynikający z przyczyn od niego niezależnych.
8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ustalenia przerw techniczny w działalności Sklepu internetowego.
9.W celu korzystania ze Sklepu internetowego Kupujący powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.
10. Kupujący mają dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego w zakładce umieszczonej na stronie głównej serwisu www.cbdmed.pl. Kupujący mogą również pobrać go i sporządzić jego wydruk. Pobieranie dostępne jest za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na dole strony. Plik z regulaminem sporządzony jest w formacie PortableDocument Format (PDF), którego otwarcie możliwe jest za pomocą programu Adobe Acrobat Reader, dostępnego na stronie internetowej producenta.
11. Porozumiewanie się Sprzedawcy z Kupującym następuje przy użyciu środków porozumiewania się na odległość, takich jak poczta elektroniczna oraz kontakt telefoniczny.
12. Dane kontaktowe:
a) Formularz zapytania znajdujący się na stronie internetowej WWW pod adresem: www.cbdmed.pl.
b) Poczta elektroniczna: sklep@cannlab.pl
c) Numer telefonu: 501-530-697

§3 Warunki korzystania ze Sklepu internetowego

1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone w Sklepie internetowym poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz za zaproszenie do zawarcia Umowy. Nie stanowią one również zapewnienia Sprzedawcy.
2. Zdjęcia i opisy Towarów zamieszczone w Sklepie internetowym są materiałami poglądowymi, które mają na celu jedynie umożliwienie Kupującemu wyrobienia ogólnego wrażenia o właściwościach, wyglądzie i parametrach użytkowych Towarów. Wygląd Towarów na zdjęciach zaprezentowanych w Sklepie internetowym może różnić się od zewnętrznego wyglądu Towaru wydawanego Kupującemu, różnice te mogą wynikać z innych ustawień monitora Kupującego, warunków oświetlenia, itp. czynników związanych z używaniem urządzeń elektronicznych i ich specyfikom. Powyższe zastrzeżenia nie odnoszą się do udostępnionych w Sklepie internetowym specyfikacji technicznych Towaru.
3. Sprzedawca może pozbawić Kupującego prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Kupującego Regulaminu, a w szczególności, gdy Kupujący:
a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b) dopuści się innych zachowań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzących w dobre imię Sprzedawcy.
4. Kupujący zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących,
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
5. Sprzedawca posługuje się na swojej stronie internetowej plikami cookies. Kupujący może zapoznać się z polityką plików „cookies” pod linkiem.
6. Serwis Sklepu internetowego umożliwia również komunikację ze Sprzedawcą. W tym celu niezbędne jest uzupełnienie odpowiednich pól w formularzu dostępnym w zakładce Kontakt i kliknięcie przycisku wyślij.

§4 Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

1. W celu złożenia Zamówienia- poprzez dostęp do Sklepu internetowego- Kupujący powinien wykonać następujące czynności:
a) dodanie do koszyka produktu poprzez dokonanie wyboru Towaru lub Towarów z aktualnej oferty Sprzedawcy. Wybór odbywa się poprzez kliknięcie na odsyłacz do danego Towaru, a następnie kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”. Po kliknięciu odsyłacza „Koszyk” zostanie przedstawione podsumowanie wybranych Towarów. Złożenie Zamówienia jest możliwe poprzez kliknięcie przycisku „Przejdź do kasy”;
b) wprowadzenie swoich danych zgodnie z nazwami pól formularza. Kupujący zobowiązany jest podać następujące dane: imię, nazwisko, (w przypadku Klientów firmę oraz NIP), adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny – w tym ulicę, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miejscowość.
c) wybór miejsca wydania Towarów poprzez wskazanie adresu pocztowego przez Kupującego, z zastrzeżeniem postanowień §5 Regulaminu;
d) wybór rodzaju płatności poprzez zaznaczenie właściwej opcji;
e)zweryfikowanie prawidłowości wprowadzonych/wybranych danych dotyczących Zamówienia, w szczególności ilość i rodzaj zamawianych Towarów, miejsce dostawy Towarów, danych Kupującego oraz cenę za Towar i cenę za dostawę Towarów oraz formę płatności;
f) potwierdzenie, jako wiążące Kupującego, postanowienia Regulaminu oraz Klauzul/Klauzuli; Warunkiem złożenia przez Kupującego Zamówienia i zawarcia Umowy jest akceptacja Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Kupującego w celu realizacji Zamówienia.
g) złożenie w Sklepie internetowym Zamówienia poprzez użycie przycisku „Kupuję i płacę”. Kliknięcie przez Kupującego przycisku „Kupuje i płacę” stanowi ostateczne potwierdzenie Zamówienia, a wprowadzone dane i dokonane wybory nie będą już podlegały modyfikacjom.
2. Potwierdzenie przez Kupującego Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy, zgodnie z treścią z jego treścią oraz treścią Regulaminu.
3. Po złożeniu Zamówienia, Kupujący otrzyma od Sprzedawcy wiadomość na podany w formularzu Zamówienia e-mail zatytułowaną “Zamówienie nr […]”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, z zastrzeżeniem §5 ust. 4 pkt a) Regulaminu.
4. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail, o której mowa ust. 3 niniejszego paragrafu.
5. Umowa zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Zamówieniem i Regulaminem.

§5 Dostawa

1.Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Unii Europejskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Kupującego w trakcie składania Zamówienia.
2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską. Koszty dostawy wliczone są w cenę towaru w przypadku przesyłek krajowych. W przypadku przesyłek zagranicznych koszt dostawy wynosi 30 euro brutto . Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
3. Termin realizacji zamówienia wynosi do 5 dni roboczych licząc od dnia otrzymania płatności, dokonanej przez Kupującego.
4. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień Umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:
a) potwierdzenia Zamówienia, w poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: Zamówienia wraz z istotnymi informacjami o nim w szczególności cenie Towaru wraz z kosztami przesyłki, informacji o prawie odstąpienia od Umowy wraz z linkiem do szczegółowych informacji o prawie odstąpienia do Umowy oraz linkiem do wzoru formularza odstąpienia od Umowy, a także linkiem do Regulaminu;
b)dołączenia do zrealizowanego Zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanych: potwierdzenia,specyfikacji Zamówienia, faktury VAT, informacji o prawie odstąpienia od umowy, formularza odstąpienia od Umowy.
5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Kupującego przy składaniu Zamówienia.

§6 Cena i sposób zapłaty

1. Podane ceny Towarów prezentowane na stronie internetowej Sklepu Internetowego są cenami brutto tzn. zawierają wszelkie podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT) oraz inne daniny publiczne należne w związku z zakupem Towaru, a tym samym stanowią całkowity wymiar (kwotę) świadczenia należnego Sprzedawcy od Kupującego w związku z zakupem Towaru i są wyrażone w polskich złotych (PLN).
2. Cena jednostkowa Towaru uważana jest za wiążąco uzgodnioną pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą z chwilą złożenia Zamówienia.
3. Ceny Towarów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w §5 ust. 2 Regulaminu.
4. Kupujący może uiścić cenę za Zamówienie:
a) przelewem na numer konta bankowego Sprzedawcy wskazany w §1 ust. 13 Regulaminu,
b) za pomocą serwisu PayU;
5. Zapłata ceny za Zamówienie przez Kupującego powinna nastąpić w terminie 3 dni od momentu otrzymania na wskazany adres e-mail potwierdzenia Zamówienia przez Kupującego.

§7 Prawo do odstąpienia od umowy

1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Ustawy o prawach konsumenta prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i 35 Ustawy o prawach konsumenta.
2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania Towaru, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem drogą mailową na adres mailowy sklep@cannlab.pl lub listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Konsument może też osobiście złożyć oświadczenie w lokalu przedsiębiorcy, za potwierdzeniem dostarczenia.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta, na formularzu dostępnym pod adresem lub w innej pisemnej formie zgodnej z Ustawą o prawach konsumenta.
4. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
5. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą.
6. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy niezwłocznie, najlepiej wraz z wysłaniem oświadczenia o odstąpieniu, albo oddzielnie- jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem na adres Sprzedawcy.
7. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem Umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
8. Zwracany Towar powinien znajdować się w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru i nie wykraczała poza zwyczajowo przyjęte korzystanie z Towaru. Konsument powinien zwrócić Towar w takim składzie ilościowym i jakościowym, w jakim go otrzymał (z zastrzeżeniem zdania poprzedniego). W szczególności do Towaru powinny być dołączone wszelkie otrzymane wraz z Towarem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania i inne dokumenty. Zalecane jest, aby zwracany Towar był zapakowany w oryginalne opakowanie, chyba że zostało ono usunięte w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru i nie wykraczało poza zwyczajowo przyjęte korzystanie z Towaru. W takim przypadku należy zadbać o to, aby Towar był bezpiecznie zapakowany w celu uniknięcia ryzyka uszkodzeń w transporcie. Przesyłkę przed nadaniem należy oznaczyć właściwym adresem Sprzedawcy, do którego Towar jest zwracany.
9.W przypadku zwrotu Towarów po odstąpieniu od Umowy w stanie innym niż niezmieniony lub w przypadku niezwrócenia Towaru po odstąpieniu od Umowy, Sprzedawcy przysługuje roszczenie odszkodowawcze względem Kupującego
10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będącego przedmiotem Umowy, a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
11. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Ustawy o prawach konsumenta.
12. Sprzedawca dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
13. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
14. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
a) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
f) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
g) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
h) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

§ 8 Reklamacje

1. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego z tytułu rękojmi za wady dostarczonych rzeczy, na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego oraz opartych na postanowieniach Regulaminu.
2. W przypadku stwierdzenia niezgodności rzeczy z objętą Umową, Kupujący ma prawo złożenia reklamacji.
3. Reklamacje dla skutecznego złożenia kierować należy:
a) na piśmie pod adresem Sprzedawcy lub
b) w formie elektronicznej pod adresem e-mail: sklep@cannlab.pl,
i powinny zawierać:
• dane identyfikujących składającego reklamację (imię, nazwisko, adres do korespondencji, e-mail, telefon kontaktowy),
• datę odbioru Zamówienia,
• rodzaj Towarów objętych Umową oraz
• żądania Kupującego.
4. Jeżeli Kupującym jest Konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy, to wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.
5. Jeżeli Towar ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiony przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towar na wolny od wad lub usunięcia wady.
6. Jeżeli Towar ma wadę, Kupujący może żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na Towar wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.
7. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Kupującym jest przedsiębiorca, Sprzedawca może odmówić wymiany Towaruna wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę Towaru.
8. Kupujący nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży jeżeli wada Towaru jest nieistotna.
9. Kupujący będący Konsumentem może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady Towaru, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z Umową sprzedaży w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
10. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć Towar wadliwy na adres Sprzedawcy: CannLab spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., ul. Balicka 48, 30-149 Kraków. Jeżeli ze względu na rodzaj Towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie Towaru przez Kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, Kupujący obowiązany jest udostępnić Towar Sprzedawcy w miejscu, w którym Towar się znajduje.
11. Okres rozpatrywania reklamacji wynosi czternaście (14) dni roboczych liczonych od dnia otrzymania reklamowanegoTowaru przez Sprzedawcę.
12. Jeżeli Konsument zażądał wymianyTowaru lub usunięcia wady Towaru albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny Towaru, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu (14) dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
13. Kupujący otrzyma potwierdzenie zgłoszenia reklamacji od Sprzedawcy na adres e-mail podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany przy składaniu reklamacji przez Kupującego.
14. Kupujący zostanie poinformowany na adres e-mail, o którym mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu, o zakończeniu procesu reklamacyjnego.

§ 9 Dane osobowe

1. Przy składaniu Zamówienia w Sklepie internetowym Kupujący podaje dane osobowe w następującym zakresie: imię, nazwisko, ulica i numer, kod pocztowy, miejscowość, adres dostawy, firma, NIP, e-mail, telefon, zwane dalej Danymi osobowymi.
2. Administratorem Danych jest CannLab spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Krakowie (30-149) przy ul. Balickiej 48, e-mail: sklep@cannlab.pl, www.cbdmed.pl, zwany dalej Administratorem.
3. Dane osobowe zostały uzyskane w wyniku podania ich przez Kupującego bądź przez osobę, która występuje w imieniu Kupującego przy zawieraniu umowy z Administratorem.
4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) wykonania umowy z Administratorem której stroną jest Kupujący, lub do podjęcia działań na żądanie Kupującego przed zawarciem umowy z Administratorem,
– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 ),
b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (w szczególności obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i księgowych),
– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) w/w rozporządzenia,
c) dochodzenia ew. roszczeń przysługujących Administratorowi lub obrony roszczeń przez Administratora,
– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) w/w rozporządzenia (prawnie uzasadnionym interesem przetwarzania danych w tym celu jest dochodzenie lub obrona roszczeń przez Administratora).
5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym dla Administratora następujące usługi: kurierskie, podatkowo-księgowe, prawne, informatyczne (w tym obsługi sklepu internetowego CBDMED.PL ).
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
1) analizy żądania Kupującego przed zawarciem umowy z Administratorem,
2) po okresie wskazanym w pkt 1) powyżej Dana osobowe mogą być przetwarzane przez czas obowiązywania umowy, a po tym okresie mogą być przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa (w szczególności przez okres wskazany w przepisach podatkowych i rachunkowych, przepisach dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu),
3) po okresie wskazanym w pkt 1) lub 2) powyżej Dana osobowe mogą być również przetwarzane aż do upływu terminu przedawnienia ew. roszczeń (jeżeli termin przedawnienia ew. roszczeń nie upłynął wcześniej) lub zakończenia dochodzenia lub obrony roszczeń przez Administratora.
7. Kupującemu przysługuje:
a) prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
b) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
c) prawo do przenoszenia danych
d) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Zgłoszenia realizacji swoich praw wskazanych w ust. 7 powyżej można dokonać w następujący sposób: a) pisemnie na adres: CannLab spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. ul. Balicka 48, 30-149 Kraków, b) mailowo na adres: sklep@cannlab.pl.
9. Podanie Danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy. Podanie Danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.
10. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, na podstawie którego będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, wywołujące wobec Kupującego skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Kupującego wpływające, w postaci:
a) możliwości wysłania przez Kupującego zamówienia w przypadku uprzedniego zaakceptowania regulaminu sprzedaży w sklepie internetowym CBDMED.PL, a tym samym w konsekwencji umożliwienia zawarcia przez Kupującego umowy z Administratorem,
b) braku możliwości wysłania przez Kupującego zamówienia w przypadku braku uprzedniego zaakceptowania regulaminu sprzedaży w sklepie internetowym CBDMED.PL, a tym samym w konsekwencji uniemożliwienia zawarcia przez Kupującego umowy z Administratorem.
11. Kupujący ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych lub błędnych Danych osobowych.
12. Załącznikami do niniejszego regulaminu są:
a) klauzula informacyjna skierowana do Kupującego i dotycząca zbieranych od nich Danych osobowych,
b) polityka prywatności.

§10 Regulamin newslettera

1.Kupującymoże wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera udostępnianego przez Sprzedawcę. Newsletter wysyłany jest wyłącznie do Kupujących, którzy zamówili Newsletter w formularzu Zamówienia oraz wyrazili zgodę na otrzymywanie na podany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji handlowych.W przypadku wyrażania zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu Zamówienia w celach marketingowych Sprzedawcy oraz na otrzymywanie komunikacji handlowej drogą elektroniczną (np. w formie newslettera), Kupującemuświadczona będzie usługa polegająca na okresowym wysyłaniu za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej (adres e-mail), informacji w formie listu elektronicznego (e-mail) (Newsletter). Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
2. Newsletter zawiera informacje o ofercie Towarów Sprzedawcy, nowych Towarach, aktualnych promocjach oraz inne wiadomości dotyczące Sprzedawcy oraz oferowanych przez niego Towarach, w tym opinie, materiały prasowe, linki do stron zaprzyjaźnionych ze Sprzedawcą.
3. Kupującymoże w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany uprzednio adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z usługi Newsletter, wysyłając Sprzedawcy odpowiednie oświadczenie w tym przedmiocie na adres email: sklep@cannlab.pl.
4. Reklamacje w sprawach dotyczących usługi Newsletter należy składać drogą elektroniczną na adres email: sklep@cannlab.pl.
5. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres e-mail Kupującego, opis przedmiotu reklamacji, w tym określenie żądania oraz jego uzasadnienie oraz podpis osoby składającej reklamację.
6. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Sprzedawcę. O decyzji w przedmiocie reklamacji Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
7. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w celu świadczenia usługi Newsletter dostępne są na stronie www.cbdmed.pl oraz pod linkiem.

§11 Własność intelektualna

1. Wszelkie prawa Sprzedawcy, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do nazwy, domeny internetowej, strony internetowej, a także do wzorców, formularzy, logotypów, projektów graficznych, filmów, tekstów, skryptów, kodów źródłowych, haseł, znaków Sklepu internetowego zamieszczanych na stronie internetowej Sklepu internetowego (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na stronie internetowej Sklepu internetowego w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
2. Zabronione jest wykorzystywanie strony internetowej Sklepu internetowego Sprzedawcy przez Kupujących lub osoby trzecie do przesyłania niezamówionej informacji handlowej, dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Kupującego strony internetowej Sklepu internetowego w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sprzedawcy.
3. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony bez zgody właściciela jest zabronione. Złamanie powyższych przepisów będzie ścigane w drodze postępowania sądowego.

§12 Postanowienia końcowe

1. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
2. Uznanie poszczególnych postanowień Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
3. Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu każdy Kupujący zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Sprzedawcę na stronie głównej Sklepu internetowego, wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej Sklepu internetowego przez okres co najmniej 7 (siedem) kolejnych dni roboczych.
4. Ewentualne spory pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym będącym przedsiębiorcą będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
5. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r., Sprzedawca udostępnia łącze elektroniczne do platformy ODR: ec.europa.eu/odr. Platforma ODR stanowi m. in. źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami. Niezależnie przypominamy, że adres poczty elektronicznej, pod którym mogą się Państwo z nami kontaktować to: sklep@cannlab.pl.
6. Regulamin wchodzi w życie i obowiązuje od dnia jego publikacji, to jest od 01 sierpnia 2019.

Dokumenty do pobrania

Regulamin sklepu internetowego CBDMED.PL

  Proszę podać nazwisko lub nazwę firmy
  oraz adres e-mail, na który prześlemy
  naszą ofertę hurtową.

  Nazwisko / Firma

  NIP

  Nr telefonu

  Adres E-mail